I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ADEGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538610, (zwana dalej „ADEGIS”) jest przedsiębiorcą profesjonalnym w zakresie diagnostyki, napraw oraz sprzedaży elementów automatyki przemysłowej.

 2. Ogólne warunki sprzedaży produktów i świadczenia usług ( zwane dalej: OWS) określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży produktów i świadczenia usług przez ADEGIS na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c., zgodnie z którym przez Przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową. OWS określają w szczególności zasady:

  1. sprzedaży produktów nowych lub regenerowanych,

  2. wymiany produktów pochodzących z serwisu wymiennego ADEGIS,

  3. świadczenia na rzecz Klienta usług naprawy.

 3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej ADEGIS nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

 4. W przypadku nieważności lub bezskuteczności niektórych postanowień OWS, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 5. Klient, składając zamówienie, uznaje że OWS stanowią integralną część umowy zawieranej z ADEGIS i w tym zakresie Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży lub Usług obowiązujących u Klienta.

 6. Ilekroć mowa w OWS o terminach oznaczonych w dniach rozumie się przez nie terminy liczone w dniach roboczych.

II. SPRZEDAŻ

 1. Sprzedaż odbywa się w formie sprzedaży wysyłkowej z dostawą za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.

 2. Klient składa do ADEGIS zapytanie dotyczące interesującego go produktu. W odpowiedzi na zapytanie ADEGIS przedstawia Klientowi ofertę ze wskazaniem m.in.:

  1. rodzaju produktu z oznaczeniem czy jest to produkt nowy, regenerowany, z serwisu wymiennego ADEGIS,

  2. ceny zakupu,

  3. terminu realizacji zamówienia,

  4. czasu i kosztów dostawy,

  5. terminu w ciągu, którego Klient jest zobowiązany złożyć odpowiedź na ofertę w postaci zamówienia.

W zamówieniu Klient jest zobowiązany określić: swoje dane, tj. imię, nazwisko, firmę, adres, NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nr KRS, wskazać przedmiot zamówienia, w związku z otrzymaną ofertą.

W przypadku serwisu wymiennego uszkodzony element musi zostać odesłany przez Klienta do ADEGIS w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Uszkodzony element musi być naprawialny. W innym przypadku ADEGIS potraktuje takie zamówienie jako zamówienie urządzenia nie pochodzącego z serwisu wymiennego ADEGIS i doliczy kwotę będącą różnicą między wartością urządzenia z serwisu wymiennego a wartością urządzenia regenerowanego. ADEGIS potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku serwisu wymiennego ADEGIS nie gwarantuje przegrania oprogramowania z urządzenia przekazanego przez klienta do zakupionego przez niego urządzenia.

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży między stronami na warunkach określonych w ofercie oraz w OWS, które stanowią integralną część takiej umowy. Oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty wysłania przez ADEGIS potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin realizacji zamówienia określony w ofercie ulega przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od ADEGIS, o czas ich trwania.

 3. Zapłata za towar nastąpi w całości, bez możliwości dokonywania potrąceń, roszczeń zwrotnych lub zatrzymania jakiejkolwiek części oraz w walucie zawartej w ofercie ADEGIS w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury, chyba że strony określą inny termin płatności, przedstawiony wcześniej w ofercie.

 4. W przypadku gdy oferta została przedstawiona w walucie obcej wartość faktury zostanie przeliczona na złotówki według kursu sprzedaży pieniądza Banku Millenium z dnia wystawienia faktury.

 5. W przypadku dostarczania towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub powstania szkody transportowej zobowiązany jest wpisać odpowiednie zastrzeżenia do listu przewozowego pod rygorem utraty praw z tego tytułu.

 6. Klient nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia lub zlecenia. W przypadku sprzedaży, zwrot towaru jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody ADEGIS. Zwrotowi podlega towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu W przypadku dokonania zwrotu towaru Klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 25 % ceny towaru. Jeśli Klient odeśle towar bez uzyskania wcześniejszej zgody ze strony ADEGIS, nie zwalnia go to z obowiązku dokonania zapłaty za towar zgodnie z umową.

 7. Wszystkie sprzedawane urządzenia dostarczane przez ADEGIS objęte są 12-miesięczną (dwunastomiesięczną) gwarancją, ewentualna zmiana tego terminu jest możliwa jedynie w drodze indywidualnych uzgodnień. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy towaru Klientowi. Jednocześnie Strony wyłączają stosowanie art. 581 k.c. Odpowiedzialność ADEGIS z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany towaru, przy czym wybór w tym zakresie należy do ADEGIS. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek napraw, przeróbek sprzedanego towaru, czy to samodzielnie, czy to przez osoby trzecie, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

 8. Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji Klient jest zobowiązany powiadomić ADEGIS o stwierdzeniu wady w drodze pisemnej reklamacji gwarancyjnej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia się wady ze wskazaniem: rodzaju towaru którego dotyczy wada, numeru faktury, rodzaju instalacji, w której zamontowano produkt, wady i okoliczności jej wystąpienia . Klient jest zobowiązany przesłać wadliwy towar na adres ADEGIS. Towar powinien być kompletny, w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniem. W przypadku braku lub niewłaściwego opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi Klient.

 9. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie i otrzymaniu wadliwego towaru, ADEGIS rozpatrzy reklamację gwarancyjną w ciągu 21 dni od otrzymania towaru, chyba, że konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy. Wtedy reklamacja gwarancyjna będzie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania towaru. W razie stwierdzenia istnienia wady objętej odpowiedzialnością gwarancyjną, ADEGIS podejmuje decyzję albo o dokonaniu naprawy na swój koszt, albo o wymianie towaru na sprawny, albo wystawieniu faktury korygującej z jednoczesnym zatrzymaniem wadliwego towaru i zwrocie uiszczonej przez Klienta ceny. Decyzję w tym zakresie podejmuje tylko i wyłącznie ADEGIS. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji gwarancyjnej ADEGIS odeśle towar Klientowi na jego koszt i obciąży go fakturą obejmującą koszty np. ekspertyzy, materiałów, transportu.

 10. Gwarancja nie obejmuje:

  1. uszkodzeń mechanicznych i wad nimi wywołanych,

  2. uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, montażu, instalacji, zabezpieczenia na czas transportu,

  3. uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacyjnych oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,

  4. problemów współpracy produktów z urządzeniami i oprogramowaniami firm trzecich,

  5. działania czynników zewnętrznych, np. chemicznych czy elektrycznych (np. przepięć, działania silnych pól magnetycznych lub elektromagnetycznych) oraz innych okoliczności niezależnych od ADEGIS.

 11. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne (akumulatory, baterie itp.), podlegające naturalnemu zużyciu w związku z eksploatacją.

 1. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

  1. dokonywania prób naprawy lub przeróbek podejmowanych we własnym zakresie, niezależnie od tego czy samodzielnie czy przy udziale osób trzecich,

  2. uszkodzenia plomby gwarancyjnej lub innych stosowanych przez ADEGIS zabezpieczeń,

  3. naruszenia terminu zgłoszenia wady wskazanego w punkcie 8 oraz innych warunków określonych w tym punkcie.

 1. Strony wyłączają odpowiedzialność na zasadach rękojmi.

 2. ADEGIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnych okolicznościach z tytułu jakiejkolwiek utraty zysków, utraty kontaktów, wzrostu kosztów, utraty przychodów, utraty możliwości używania, utraty danych lub z tytułu jakiejkolwiek szkody ewentualnej lub pośredniej zaistniałych u Klienta.

 3. Zgłoszenie reklamacji gwarancyjnej nie uprawnia Klienta do wstrzymania uregulowania płatności za dostarczone towary.

III. NAPRAWA

 1. Klient składa zlecenie naprawy urządzenia w formie pisemnej, które może być przesłane pocztą, drogą elektroniczną lub faksem. W zleceniu Klient jest zobowiązany określić: swoje dane, tj. firmę, adres, NIP, REGON, nr KRS, rodzaj towaru objętego zleceniem ze wskazaniem szczegółowych parametrów i opisem jego przeznaczenia, opis dostrzeżonych nieprawidłowości w działaniu urządzenia. Jednocześnie ze zleceniem Klient jest zobowiązany przesłać ADEGIS urządzenie podlegające naprawie.

 2. Każda naprawa urządzenia Klienta wyceniania jest na podstawie bezpłatnej ekspertyzy.

 3. Po przeprowadzeniu ekspertyzy ADEGIS przesyła Klientowi ofertę naprawy urządzenia ze wskazaniem ceny za usługę oraz przewidywanego czasu naprawy i dostawy urządzenia do Klienta (czas ten zależy od dostępności komponentów), kosztów dostawy. Klient w formie pisemnej potwierdza zlecenie naprawy urządzenia. Potwierdzenie przez Klienta zlecenia naprawy urządzenia oznacza zawarcie umowy zlecenia między stronami na warunkach określonych w ofercie oraz w OWS, które stanowią integralną część takiej umowy. Oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

 4. Gdy na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć podczas przeprowadzania ekspertyzy, okaże się, iż naprawa nie jest możliwa z przyczyn tkwiących w urządzeniu, ADEGIS niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, wyznaczając jednocześnie termin zwrotu towaru.

 5. Zapłata za naprawę nastąpi w całości, bez możliwości dokonywania potrąceń, roszczeń zwrotnych lub zatrzymania jakiejkolwiek części oraz w walucie zawartej w ofercie ADEGIS w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury .

 6. W przypadku gdy oferta została przedstawiona w walucie obcej wartość faktury zostanie przeliczona na złotówki według kursu sprzedaży pieniądza Banku Millenium z dnia wystawienia faktury.

 7. W przypadku dostarczania towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub powstania szkody transportowej zobowiązany jest wpisać odpowiednie zastrzeżenia do listu przewozowego pod rygorem utraty praw z tego tytułu.

 8. Klient nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zlecenia.

 9. ADEGIS udziela 6-miesięcznej (sześciomiesięcznej) gwarancji na całe urządzenie, ewentualna zmiana tego terminu jest możliwa jedynie w drodze indywidualnych pisemnych uzgodnień. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy Klientowi naprawionego urządzenia. Jednocześnie Strony wyłączają stosowanie art. 581 k.c. Odpowiedzialność ADEGIS z tytułu gwarancji ogranicza się do naprawy. Postanowienia punktu 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 10. Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany powiadomić o stwierdzeniu wady ADEGIS w pisemnej reklamacji gwarancyjnej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia ujawnienia się wady ze wskazaniem: rodzaju urządzenia, którego dotyczy wada, numeru faktury, wady i okoliczności jej wystąpienia. Klient jest zobowiązany przesłać wadliwe urządzenie na adres ADEGIS w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia.

 11. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie i otrzymaniu wadliwego urządzenia, ADEGIS rozpatrzy reklamację gwarancyjną w ciągu 21 dni od otrzymania urządzenia, chyba, że konieczne będzie przeprowadzenie ekspertyzy. W razie stwierdzenia istnienia wady objętej odpowiedzialnością gwarancyjną ADEGIS podejmuje decyzję o dokonaniu naprawy na swój koszt. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji gwarancyjnej ADEGIS odeśle urządzenie Klientowi na jego koszt i obciąży go fakturą obejmującą koszty np. ekspertyzy, materiałów, transportu.

 12. Gwarancja nie obejmuje:

  1. uszkodzeń mechanicznych i wad nimi wywołanych,

  2. uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, montażu, instalacji urządzenia,

  3. uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacyjnych oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,

  4. problemów współpracy urządzenia z urządzeniami i oprogramowaniami firm trzecich,

  5. działania czynników zewnętrznych np. chemicznych czy elektrycznych (np. przepięć, działania silnych pól magnetycznych lub elektromagnetycznych) oraz innych okoliczności niezależnych od ADEGIS.

 13. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne (akumulatory, baterie, itp.) podlegające naturalnemu zużyciu w związku z eksploatacją.

 14. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

  1. dokonywania prób naprawy lub przeróbek podejmowanych samodzielnie przez Klienta lub zleconych podmiotom trzecim,

  2. uszkodzenia plomby gwarancyjnej lub innych stosowanych przez ADEGIS zabezpieczeń.

  3. Strony wyłączają odpowiedzialność na zasadach rękojmi.

 15. ADEGIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnych okolicznościach z tytułu jakiejkolwiek utraty zysków, utraty kontaktów, wzrostu kosztów, utraty przychodów, utraty możliwości używania, utraty danych lub z tytułu jakiejkolwiek szkody ewentualnej lub pośredniej zaistniałych u Klienta.

 16. ADEGIS nie ponosi odpowiedzialności za utratę parametrów urządzenia podczas naprawy ani za umieszczone na nośnikach danych (kartach SD, dyskach HDD, itp.)

 17. Zgłoszenie reklamacji gwarancyjnej nie uprawnia Klienta do wstrzymania uregulowania płatności za dokonaną pierwotnie naprawę.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Ewentualne spory związane z realizacją umów opartych na OWS będzie rozstrzygał Sąd właściwy ze względu na siedzibę ADEGIS.

 3. OWS wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2015r.