Privacy Policy

§ 1. [Postanowienia ogólne]

Niniejsza polityka określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi Użytkowników w związku z prowadzeniem serwisu – Adegis.com.

§ 2. [Definicje]

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

a. Administrator - ADEGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538610, NIP: 6472570883;
b. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem Adegis.com;
c. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

§ 3. [Ochrona danych osobowych]

1. Administrator jest administratorem, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, danych osobowych Użytkownika zbieranych w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, obejmujących:

a. dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem formularza zakupu, naprawy, wymiany lub sprzedaży dostępnych w Serwisie, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonywania umów zawartych z Użytkownikiem lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie Użytkownika, przez cały okres obowiązywania tych umów, a jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, przez okres 3 lat od dnia złożenia oferty przez Administratora;

b. dane zbierane w związku z rozliczeniami z Użytkownikiem, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, do czasu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania tych danych określonego właściwymi przepisami;

c. dane zbierane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, w tym danych, o których mowa w lit. a. i b. powyżej, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na podejmowaniu działań marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Użytkownika w celu doboru odpowiednich ofert, do czasu dezaktualizacji tych danych lub zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

d. dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu – dane logów Serwisu, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres 10 lat lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

e. dane zbierane za pośrednictwem formularza newsletter, w celu świadczenia usługi newsletter i dostarczania Użytkownikowi informacji handlowych, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z udzieleniem przez Użytkownika dobrowolnej i możliwej do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania tej zgody.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zbieranych w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty.

4. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie danych określonych w ust. 1 lit. a. i e. jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług tam opisanych.

§ 4. [Bezpieczeństwo danych osobowych]

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§ 5. [Polityka cookies]

1. Dla wygody Użytkowników Administrator używa plików cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowywane mogą być:

a. adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają Serwis;
b. czas nadejścia zapytania;
c. czas wysłania odpowiedzi;
d. nazwa urządzenia Użytkownika;
e. informacje o błędach w komunikacji Serwis – urządzenie Użytkownika;
f. tzw. referer link;
g. informacje o przeglądarce Użytkownika.

4. Zebrane logi przechowywane są przez okres co najmniej 10 lat, tj. do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

5. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
a. cookies sesyjne (wygasające po zakończeniu danej sesji i zamknięciu przeglądarki);
b. cookies statystyczne - _ga (wygasające po 730 dniach);
c. cookies statystyczne - _gid (wygasające po 1 dniu);
d. cookies statystyczne - _gat (wygasające po 1 dniu);
e. cookies marketingowe – NID (wygasającego po 180 dniach);
f. cookies konfiguracyjne (wygasające po 30 dniach);
g. device_view (w pliku zapisana jest informacja o typie urządzenia użytkownika) (wygasające po 30 dniach).

6. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

7. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej odbywa się w odniesieniu do danych logów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora obejmującego administrowanie Serwisem i prowadzenie statystyk, a także w związku z udzieleniem zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w odniesieniu do danych zbieranych z wykorzystaniem cookies. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie zachodzące przed jej wycofaniem.

§ 6. [Kontakt]

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: webadmin@adegis.com.

4. Z inspektorem ochrony danych Administratora można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@adegis.com.

 

Do pobrania:

Polityka prywatności
Regulamin sprzedaży i świadczenia usług oraz zasad działania serwisu