Terms of Service

Regulamin sprzedaży i świadczenia usług oraz zasad działania serwisu Adegis.com
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ADEGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538610, (zwana dalej „ADEGIS”) jest przedsiębiorcą profesjonalnym w zakresie diagnostyki, napraw oraz sprzedaży elementów automatyki przemysłowej.

2. Regulamin sprzedaży i świadczenia usług oraz zasad działania serwisu Adegis.com (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży produktów i świadczenia usług przez ADEGIS na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c., zgodnie z którym przez Przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową, a także reguły funkcjonowania serwisu Adegis.com Regulamin określa w szczególności zasady:

a. sprzedaży produktów nowych lub odnowionych,
b. sprzedaży produktów w ramach oferowanego serwisu wymiennego ADEGIS,
c. świadczenia na rzecz Klienta usług serwisowych,
d. świadczenia na rzecz Klienta innych usług.

3. Informacje zamieszczone w serwisie Adegis.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

4. W przypadku nieważności lub bezskuteczności niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. Klient, składając zamówienie uznaje, że Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z ADEGIS i w tym zakresie Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży lub Usług obowiązujących u Klienta.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z serwisu Adegis.com wymaga zapewnienia przez Klienta we własnym zakresie urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu do sieci Internet wraz z oprogramowaniem - przeglądarką internetową.

2. Niezależnie od wymagań wskazanych w pkt 1 powyżej, korzystanie z serwisu Adegis.com wymaga zapewnienia przez Klienta we własnym zakresie dostępu do sieci Internet za pośrednictwem dowolnego łącza telekomunikacyjnego.

III. SPRZEDAŻ

1. Sprzedaż odbywa się w formie sprzedaży wysyłkowej z dostawą za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Dostawa do Klienta odbywa się na zasadach INCOTERMS CPT.

2. Klient składa do ADEGIS zapytanie dotyczące interesującego go produktu. W odpowiedzi na zapytanie ADEGIS przedstawia Klientowi ofertę ze wskazaniem m.in.:

a. rodzaju produktu z oznaczeniem czy jest to produkt nowy, odnowiony lub w ramach serwisu wymiennego ADEGIS,
b. ceny zakupu,
c. terminu realizacji zamówienia,
d. czasu i kosztów dostawy,
e. terminu ważności oferty.

W zamówieniu Klient jest zobowiązany określić: swoje dane, tj. imię, nazwisko, firmę, adres, NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub nr KRS, wskazać przedmiot zamówienia, w związku z otrzymaną ofertą.

3. W przypadku serwisu wymiennego uszkodzony element musi zostać odesłany przez Klienta do ADEGIS w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Uszkodzony element musi być naprawialny, co podlega ostatecznej ocenie przez ADEGIS. W innym przypadku ADEGIS potraktuje takie zamówienie jako zamówienie sprzedażowe i doliczy kwotę będącą różnicą między wartością urządzenia z serwisu wymiennego a wartością urządzenia odnowionego. ADEGIS potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku serwisu wymiennego ADEGIS nie jest zobowiązany do przegrania oprogramowania z urządzenia przekazanego przez klienta do zakupionego przez niego urządzenia.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży między stronami na warunkach określonych w ofercie oraz w Regulaminie, które stanowią integralną część takiej umowy. Oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty wysłania przez ADEGIS potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin realizacji zamówienia określony w ofercie ulega przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od ADEGIS, o czas ich trwania.

6. Zapłata za towar nastąpi w całości, bez możliwości dokonywania potrąceń, roszczeń zwrotnych lub zatrzymania jakiejkolwiek części oraz w walucie zawartej w ofercie ADEGIS.

7. W przypadku gdy oferta została przedstawiona w walucie obcej wartość faktury zostanie przeliczona na złotówki według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

8. W przypadku dostarczania towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub powstania szkody transportowej zobowiązany jest wpisać odpowiednie zastrzeżenia do listu przewozowego pod rygorem utraty praw z tego tytułu.

9. Klient nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia lub zlecenia. W przypadku sprzedaży, zwrot towaru jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody ADEGIS. Zwrotowi podlega towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku dokonania zwrotu towaru Klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 15% oraz koszt ponownego przetestowania urządzenia przez ADEGIS, który uzależniany jest od wartości zamówionego towaru i wynosi:

Wartość zakupu w €Wysokość ponownych testów w €
<500125,00
500-1000200,00
1000-2000250,00
2000-3000350,00
3000<400,00

Jeśli Klient odeśle towar bez uzyskania wcześniejszej zgody ze strony ADEGIS, nie zwalnia go to z obowiązku dokonania zapłaty za towar zgodnie z umową.

10. ADEGIS ma możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji gdy oferowany wcześniej towar został wycofany przez Dostawcę ADEGIS lub w sytuacji gdy oferowany towar przed wysyłką do Klienta okazał się wadliwy.

11. Wszystkie sprzedawane urządzenia dostarczane przez ADEGIS objęte są 24-miesięczną (dwudziestoczteromiesięczną) gwarancją, ewentualna zmiana tego terminu jest możliwa jedynie w drodze indywidualnych uzgodnień. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy towaru Klientowi. Jednocześnie Strony wyłączają stosowanie art. 581 k.c. Odpowiedzialność ADEGIS z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany towaru, przy czym wybór w tym zakresie należy do ADEGIS. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek napraw, przeróbek sprzedanego towaru, czy to samodzielnie, czy to przez osoby trzecie, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

12. Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji Klient jest zobowiązany powiadomić ADEGIS o stwierdzeniu wady w drodze pisemnej reklamacji gwarancyjnej przesłanej na adres siedziby ADEGIS lub drogą elektroniczną na adres biuro@adegis.com w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia się wady ze wskazaniem: rodzaju towaru którego dotyczy wada, numeru faktury, rodzaju instalacji, w której zamontowano produkt, wady i okoliczności jej wystąpienia. Klient jest zobowiązany przesłać wadliwy towar na adres ADEGIS. Towar powinien być kompletny, w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniem. W przypadku braku lub niewłaściwego opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi Klient.

13. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie i otrzymaniu wadliwego towaru, ADEGIS rozpatrzy reklamację gwarancyjną w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania towaru, chyba, że konieczne będzie przeprowadzenie wyceny. Wtedy reklamacja gwarancyjna będzie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie stwierdzenia istnienia wady objętej odpowiedzialnością gwarancyjną, ADEGIS podejmuje decyzję albo o dokonaniu naprawy na swój koszt, albo o wymianie towaru na sprawny, albo wystawieniu faktury korygującej z jednoczesnym zatrzymaniem wadliwego towaru i zwrocie uiszczonej przez Klienta ceny. Decyzję w tym zakresie podejmuje tylko i wyłącznie ADEGIS. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji gwarancyjnej ADEGIS odeśle towar Klientowi na jego koszt i obciąży go fakturą obejmującą koszty np. wyceny, materiałów, transportu.

14. Gwarancja nie obejmuje:

a. uszkodzeń mechanicznych i wad nimi wywołanych,
b. uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, montażu, instalacji, zabezpieczenia na czas transportu,
c. uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacyjnych oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
d. problemów współpracy produktów z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich,
e. działania czynników zewnętrznych, np. chemicznych czy elektrycznych (np. przepięć, działania silnych pól magnetycznych lub elektromagnetycznych) oraz innych okoliczności niezależnych od ADEGIS.

15. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne (akumulatory, baterie itp.), podlegające naturalnemu zużyciu w związku z eksploatacją.

16. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

a. dokonywania prób naprawy lub przeróbek podejmowanych we własnym zakresie, niezależnie od tego czy samodzielnie czy przy udziale osób trzecich,
b. uszkodzenia plomby gwarancyjnej lub innych stosowanych przez ADEGIS zabezpieczeń,
c. naruszenia terminu zgłoszenia wady wskazanego w punkcie 9 oraz innych warunków określonych w tym punkcie.

17. Strony wyłączają odpowiedzialność na zasadach rękojmi.

18. ADEGIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnych okolicznościach z tytułu jakiejkolwiek utraty zysków, utraty kontaktów, wzrostu kosztów, utraty przychodów, utraty możliwości używania, utraty danych lub z tytułu jakiejkolwiek szkody ewentualnej lub pośredniej zaistniałych u Klienta.

19. Zgłoszenie reklamacji gwarancyjnej nie uprawnia Klienta do wstrzymania uregulowania płatności za dostarczone towary.

IV. NAPRAWA

1. Klient składa zapytanie w przedmiocie naprawy urządzenia w formie pisemnej, które może być przesłane pocztą, drogą elektroniczną na adres biuro@adegis.com W zapytaniu Klient jest zobowiązany określić: swoje dane, tj. firmę, adres, NIP, REGON, nr KRS, rodzaj towaru ze wskazaniem szczegółowych parametrów i opisem jego przeznaczenia, opis dostrzeżonych nieprawidłowości w działaniu urządzenia. Klient zobowiązany jest także przesłać ADEGIS urządzenie podlegające naprawie.

2. Każda naprawa urządzenia Klienta przygotowywana jest na podstawie bezpłatnej wyceny.

3. Po przeprowadzeniu wyceny ADEGIS przesyła Klientowi ofertę naprawy urządzenia ze wskazaniem ceny za usługę oraz przewidywanego czasu naprawy i dostawy urządzenia do Klienta (czas ten zależy od dostępności komponentów), kosztów dostawy. Klient w formie pisemnej zleca naprawę urządzenia. Zlecenie naprawy urządzenia oznacza zawarcie umowy zlecenia między stronami na warunkach określonych w ofercie oraz w Regulaminie, które stanowią integralną część takiej umowy. Oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. Oferta jest wiążąca przez okres 7 (siedmiu) dni. Dostawa urządzenia przez ADEGIS odbywa się na zasadach INCOTERMS CPT.

4. Jeżeli Klient nie złoży zamówienia w okresie związania ofertą, zobowiązany jest do poinformowania ADEGIS drogą elektroniczną na adres biuro@adegis.com w terminie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy, czy urządzenie ma zostać bezpłatnie odesłane na jego adres. Po bezskutecznym upływie tego terminu przyjmuje się, że urządzenie zostało porzucone przez Klienta zgodnie z art. 180 Kodeksu cywilnego, co uprawniać będzie ADEGIS do utylizacji urządzenia. Z tego tytułu nie będą przysługiwać Klientowi wobec ADEGIS żadne roszczenia.

5. Gdy na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć podczas przeprowadzania wyceny, okaże się, iż naprawa nie jest możliwa z przyczyn tkwiących w urządzeniu, ADEGIS niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Klient zobowiązany jest do poinformowania ADEGIS drogą elektroniczną na adres biuro@adegis.com w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, czy urządzenie ma zostać bezpłatnie odesłane na jego adres. Postanowienia zawarte w punkcie 4 zdanie 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

6. Zapłata za naprawę nastąpi w całości, bez możliwości dokonywania potrąceń, roszczeń zwrotnych lub zatrzymania jakiejkolwiek części oraz w walucie zawartej w ofercie ADEGIS w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury.

7. W przypadku gdy oferta została przedstawiona w walucie obcej wartość faktury zostanie przeliczona na złotówki według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

8. W przypadku dostarczania towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub powstania szkody transportowej zobowiązany jest wpisać odpowiednie zastrzeżenia do listu przewozowego pod rygorem utraty praw z tego tytułu.

9. Klient nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zlecenia.

10. ADEGIS udziela 24-miesięcznej (dwudziestoczteromiesięcznej) gwarancji na całe urządzenie, ewentualna zmiana tego terminu jest możliwa jedynie w drodze indywidualnych pisemnych uzgodnień. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy Klientowi naprawionego urządzenia. Jednocześnie Strony wyłączają stosowanie art. 581 k.c. Odpowiedzialność ADEGIS z tytułu gwarancji ogranicza się do naprawy. Postanowienia punktów 3 - 5 stosuje się odpowiednio.

11. Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany powiadomić o stwierdzeniu wady ADEGIS w pisemnej reklamacji gwarancyjnej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia ujawnienia się wady ze wskazaniem: rodzaju urządzenia, którego dotyczy wada, numeru faktury, wady i okoliczności jej wystąpienia. Klient jest zobowiązany przesłać wadliwe urządzenie na adres ADEGIS w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia. W razie stwierdzenia istnienia wady objętej odpowiedzialnością gwarancyjną, ADEGIS podejmuje decyzję albo o dokonaniu naprawy na swój koszt, albo wystawieniu faktury korygującej i zwrocie uiszczonej przez Klienta ceny. Decyzję w tym zakresie podejmuje tylko i wyłącznie ADEGIS. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji gwarancyjnej ADEGIS odeśle towar Klientowi na jego koszt i obciąży go fakturą obejmującą koszty np. wyceny, materiałów, transportu.

12. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie i otrzymaniu wadliwego urządzenia, ADEGIS rozpatrzy reklamację gwarancyjną w ciągu 21 dni od otrzymania urządzenia, chyba że konieczne będzie przeprowadzenie wyceny. W razie stwierdzenia istnienia wady objętej odpowiedzialnością gwarancyjną ADEGIS podejmuje decyzję o dokonaniu naprawy na swój koszt. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji gwarancyjnej ADEGIS odeśle urządzenie Klientowi na jego koszt i obciąży go fakturą obejmującą koszty np. wyceny, materiałów, transportu.

13. Gwarancja nie obejmuje:

a. uszkodzeń mechanicznych i wad nimi wywołanych,
b. uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, montażu, instalacji urządzenia,
c. uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacyjnych oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika,
d. problemów współpracy urządzenia z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich,
e. działania czynników zewnętrznych np. chemicznych czy elektrycznych (np. przepięć, działania silnych pól magnetycznych lub elektromagnetycznych) oraz innych okoliczności niezależnych od ADEGIS.

14. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne (akumulatory, baterie, itp.) podlegające naturalnemu zużyciu w związku z eksploatacją.

15. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

a. dokonywania prób naprawy lub przeróbek podejmowanych samodzielnie przez Klienta lub zleconych podmiotom trzecim,
b. uszkodzenia plomby gwarancyjnej lub innych stosowanych przez ADEGIS zabezpieczeń.

16. Strony wyłączają odpowiedzialność na zasadach rękojmi.

17. ADEGIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnych okolicznościach z tytułu jakiejkolwiek utraty zysków, utraty kontaktów, wzrostu kosztów, utraty przychodów, utraty możliwości używania, utraty danych lub z tytułu jakiejkolwiek szkody ewentualnej lub pośredniej zaistniałych u Klienta.

18. ADEGIS nie ponosi odpowiedzialności za utratę parametrów urządzenia podczas naprawy ani za umieszczone na nośnikach danych (kartach SD, dyskach HDD, itp.)

19. Zgłoszenie reklamacji gwarancyjnej nie uprawnia Klienta do wstrzymania uregulowania płatności za dokonaną pierwotnie naprawę.

V. INNE USŁUGI

1. ADEGIS świadczy na rzecz Klientów innego rodzaju usługi, takie jak: usługi szkoleniowe, wdrożeniowe, serwis w siedzibie Klienta, itp.

2. Klient składa ADEGIS zapytanie ofertowe, które może być przesłane pocztą, drogą elektroniczną na adres biuro@adegis.com W zapytaniu ofertowym Klient jest zobowiązany określić swoje dane, tj. firmę, adres, NIP, REGON, nr KRS, oraz przedmiot usługi objętej zapytaniem wraz z wyszczególnieniem wszystkim znanych mu danych jej dotyczących. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ADEGIS przesyła Klientowi ofertę zawierającą cenę wykonania usługi oraz inne istotne jej elementy, w szczególności zakres, termin oraz miejsce świadczenia usługi. Oferta wiąże Strony przez okres 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia Klientowi.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Klienta, co nastąpić może pocztą, drogą elektroniczną na adres biuro@adegis.com Oferta może zostać przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

4. Zapłata za usługę nastąpi w całości, bez możliwości dokonywania potrąceń, roszczeń zwrotnych lub zatrzymania jakiejkolwiek części oraz w walucie zawartej w ofercie ADEGIS w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury.

5. W przypadku gdy oferta została przedstawiona w walucie obcej wartość faktury zostanie przeliczona na złotówki według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

6. Strony wyłączają odpowiedzialność na zasadach rękojmi.

7. ADEGIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żadnych okolicznościach z tytułu jakiejkolwiek utraty zysków, utraty kontaktów, wzrostu kosztów, utraty przychodów, utraty możliwości używania, utraty danych lub z tytułu jakiejkolwiek szkody ewentualnej lub pośredniej zaistniałych u Klienta.

8. Zgłoszenie jakichkolwiek roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usługi nie uprawnia Klienta do wstrzymania uregulowania płatności za wykonaną usługę.

VI. NEWSLETTER

1. Newsletter jest funkcjonalnością serwisu Adegis.com.

2. Newsletter służy usprawnieniu i ułatwieniu procesu komunikowania się przez ADEGIS z Klientami poprzez zautomatyzowane przesyłanie na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail wyselekcjonowanych informacji oproduktach i usługach oferowanych przez ADEGIS.

3. Aktywacja usługi Newsletter odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w serwisie Adegis.com i zaznaczenie odpowiedniej zgody na otrzymywanie treści, o których mowa w ust. 2, na podany adres e-mail Klienta.

4. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdym czasie i wymaga skorzystania z opcji umożliwiającej rezygnację dostępnej w każdym przesłanym Newsletterze.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ADEGIS.COM

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu Adegis.com w terminie 7 dni od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje można składać na adres poczty elektronicznej: biuro@adegis.com.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko lub nazwę Klienta, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacja rozpatrywana jest przez ADEGIS w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji ADEGIS niezwłocznie powiadomi składającego ją Klienta.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory związane z realizacją umów opartych na Regulaminie będzie rozstrzygał Sąd właściwy ze względu na siedzibę ADEGIS.

3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01/01/2023 r. i stosuje się je do umów zawartych od dnia 01/01/2023 r.

 

Do pobrania:

Regulamin serwisu
Polityka prywatności